Obchodné podmienky
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  1. Obchodné podmienky www.wbc.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.wbc.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

   Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.wbc.sk je HSL, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 36297127, IČ DPH: SK2020174387, spoločnosť zapísaná na Okresnom súde Bratislava I,  vložka č.17430/B.

   Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.wbc.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.wbc.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 2. VYMEDZENIE POJMOV
  1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
  2. Predávajúci / Poskytovateľ / Dodávateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
  3. Služba – 
  4. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
  5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
  6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  7. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. V internetovom obchode www.wbc.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
   1. PLATBA VOPRED – bankový prevod – za tovar alebo služby zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke, a. s. Pri PLATBE VOPRED posielajte peniaze na číslo účtu: 2620709247/1100
   2. Internet banking (OnlineBanking) – okamžitá úhrada prevodom cez TrustPay. Tovar odosielame obratom.
   3. Variabilný symbol (VS): úvadzajte vždy ČÍSLO OBJEDNÁVKY
   4. Po uhradení bude Vaša objednávka vybavená v čo najkratšom čase.
   5. PLATOBNÉ KARTY – Platiť platobnými kartami môžete prostredníctvom systému TrustCard. Okamžitá úhrada prevodom cez TrustPay. Tovar odosielame obratom.
 4. CENY
  1. Účastník kurzu je povinný zaplatiť kurzovné podľa cenníka kurzov platného pre dané obdobie, inak nebude zaradený do kurzu. V cene za kurz je zahrnutý vopred určený počet výcvikových lekcií. Platbu je možné zrealizovať úhradou v hotovosti, úhradou z účtu na účet alebo priamym vkladom na účet. Kurzovné (vrátane poplatku za preloženie kurzu) musí byť uhradené najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu, v opačnom prípade má organizátor právo prepustiť dojednanú účasť v kurze ďalšiemu záujemcovi, spĺňajúcemu podmienky pre účasť v kurze. Pod termínom „začiatok kurzu“ sa rozumie deň zahájenia celého kurzu, tzn. prvý pondelok v kurze (ďalej v texte už len zahájenie kurzu).
  2. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu webovej stránky. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
 5. POPLATKY ZA PRELOŽENIE A ZRUŠENIE KURZU
  1. V prípade, že prihlasovateľ požiada organizátora osobne, telefonicky alebo písomne o preloženie kurzu:
   1. 1-5 pracovných dní pred zahájením kurzu, je povinný zaplatiť administratívny poplatok vo výške 5 €
   2. v deň zahájenia a v priebehu kurzu, je povinný zaplatiť administratívny poplatok vo výške 10 €
  2. V prípade nezaplatenia administratívneho poplatku bude dohodnutý počet lekcií skrátený o jednu lekciu.
  3. Ak prihlasovateľ požiada organizátora o zrušenie kurzu, je povinný zaplatiť storno poplatok:
   1. vo výške 35 € v prípade, že jeho písomná žiadosť bude doručená organizátorovi 1-5 pracovných dní pred zahájením kurzu
   2. vo výške 60 € v prípade, že jeho písomná žiadosť bude doručená organizátorovi v deň zahájenia kurzu, resp. po 1, 2 alebo 3 lekciách
   3. pri zrušení kurzu po 4 lekciách zaniká nárok na vrátenie kurzovného.
  4. Poplatky za preloženie a zrušenie kurzu sú platné pre všetky typy kurzov.
 6. NÁHRADA ZA VYNECHANÚ LEKCIU
  1. Ak účastník z vážnych dôvodov nemôže absolvovať niektorú z lekcií, je povinný oznámiť neúčasť organizátorovi aspoň 1 deň pred lekciou, najneskôr však v deň konania naplánovanej lekcie do 8:00 hod. ráno: online prostredníctvom náhradového systému auksys.com . Vo výnimočnom prípade (v prípade nefunkčnosti online systému) je možné nahlásiť svoju neúčasť cez sms na t. č. 0911/860 688. V prípade, že účastník včas nahlási neúčasť na lekcií organizátorovi, má možnosť nahradiť si 3 vynechané lekcie z jedného 8 lekciového kurzu / počet včas ospravedlnených lekcií poskytnutých k náhrade sa upravuje podľa počtu lekcií v danom kurze / najneskôr do 3 mesiacov od skončenia kurzu. Po tomto termíne sa náhrady vyraďujú z evidencie. Za vzniknuté náhrady peniaze nevraciame. Náhradu za nevyčerpanú náhradnú lekciu neposkytujeme.
 7. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Spotrebiteľskej zmluvy, Kúpnej zmluvy alebo odoslaním Záväznej prihlášky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, číslo identifikačného dokladu, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, meno dieťaťa, priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa a informácia o vzťahu ku dieťaťu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
  2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 7.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 7.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
  4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
  5. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
   1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
   2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
   3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
   4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
   5. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
   6. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
   7. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
   8. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.
   9. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
   10. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
  6. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
   1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: HSL, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO 36 297 127, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 63270/B; Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: bratislava@wbc.sk alebo telefonicky na čísle: +421 911 860 688;
   2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Vaša účtovníčka, s.r.o., Holubyho 35, 902 01 Pezinok, e-mail: office@vasauctovnicka.sk, tel.:+421 903 462 663;
   3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 7.1. tohto článku;
   4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 7.1. tohto článku;
   5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
   6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
   7. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
   8. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
   9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 7.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
  7. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: 
   Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva

   1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 7.8.
   2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
   3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
    • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
    • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
   4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
     Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
   5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
   6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
   8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
   9. Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
  8. Poskytnutie informácií dotknutej osobe
   1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
   2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
   3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
   4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
  9. Obmedzenie práv dotknutej osoby 
   O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.
 8. SPRÁVANIE SA POČAS KURZU, LEKÁRSKE POTVRDENIE
  1. Počas kurzu je účastník povinný riadiť sa pokynmi inštruktora a pravidlami uvedenými v Prevádzkovom poriadku, dodržiavať bezpečnostné a hygienické opatrenia. V priestoroch strediska,  obzvlášť po vlhkej dlažbe, sa treba pohybovať so zvýšenou opatrnosťou. Počas kurzu zodpovedá za dieťa rodič, resp. ním poverená osoba staršia ako 18 rokov. V prípade, ak účastník kurzu závažným spôsobom poruší svoje povinnosti, najmä zásady hygieny, môže byť po predchádzajúcom upozornení vylúčený z kurzu bez nároku na vrátenie kurzovného. Týmto nie je dotknutá jeho zodpovednosť za škodu. Pred začatím kurzu je účastník povinný predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa absolvovať kurz. Účastník ho taktiež predloží pri každej závažnej zmene zdravotného stavu dieťaťa. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 10 pracovných dní.
 9. ĎALŠIE INFORMÁCIE
  1. Na uschovanie osobných vecí počas plávania má zákazník k dispozícii uzamykateľné skrinky. Za stratu osobných vecí počas plávania organizátor nezodpovedá.
  2. Organizátor sa zaväzuje elektronicky alebo telefonicky informovať rodičov o zaradení dieťaťa do kurzu. Rodič sa môže informovať v dňoch pondelok až piatok, v časoch 8:30–12:00 a 13:30-15:30 hod. osobne, telefonicky alebo e-mailom.
 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. V prípade, že organizátor nezabezpečí kurz alebo jeho časť, má účastník nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny v čase a mieste konania kurzu.
  2. Svojim podpisom dáva prihlasovateľ súhlas a výhradné právo spoločnosti HSL, s.r.o., Stredisku plávania: water baby club, na spracovanie jeho osobných údajov, ako aj ostatných osobných údajov uvedených v tomto dokumente, za účelom vedenia databázy účastníkov kurzov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.